Czego nie może zrobić ochroniarz? I Przepisy 2024

Czego nie może ochroniarz?

W dynamicznie ewoluującym świecie, kwestie bezpieczeństwa nabierają coraz większego znaczenia. Rolę pierwszej linii obrony przed różnorodnymi zagrożeniami odgrywają pracownicy ochrony. Ich działania, mające na celu ochronę osób i mienia, wiążą się nie tylko z uprawnieniami, ale również z obowiązkami i przestrzeganiem określonych zasad. Niniejszy artykuł, bazując na polskich przepisach prawnych i normach etycznych, przybliża zakres uprawnień i granic działań pracowników ochrony, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka.

Uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony

Uprawnienia pracowników ochrony w Polsce są ściśle regulowane przez szereg aktów prawnych. Głównym z nich jest Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1995). To właśnie ona stanowi fundament prawny dla działań osób zatrudnionych w ochronie, określając zarówno ich kwalifikacje, jak i zakres uprawnień podczas wykonywania obowiązków.

Oprócz ustawy, prawa i obowiązki pracowników ochrony precyzują również:

 • Akty wykonawcze do ustawy, takie jak: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących konwojowanie wartości pieniężnych (Dz.U. 2010 nr 87, poz. 563) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika ochrony (Dz.U. 2010 nr 87, poz. 564)
 • Regulaminy obiektów, chronionych przez pracowników ochrony: Regulaminy te mogą dodatkowo określać specyficzne uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony, dostosowane do konkretnego miejsca pracy lub obiektu.

Dzięki tym regulacjom, pracownicy ochrony mogą działać zgodnie z wyznaczonymi ramami prawnymi i procedurami, zapewniając skuteczną ochronę osób i mienia. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia pracowników ochrony nie są nieograniczone. Podczas wykonywania swoich obowiązków muszą oni przestrzegać praw człowieka i obywatela, a także zasad etyki zawodowej.

Potrzebujesz wykwalifikowanych pracowników ochrony na imprezę masową? Skontaktuj się z nami: tel: 52 585 15 20 lub mail: sekretariat@ajg.pl

Działania pracowników ochrony – co mogą, a czego nie mogą zrobić

Pracownicy ochrony posiadają określone uprawnienia i obowiązki, których przestrzeganie jest kluczowe dla skutecznej ochrony. Mogą oni podejmować szereg działań w ramach swoich obowiązków, jednakże ich działania są ściśle ograniczone i regulowane przez prawo oraz procedury obowiązujące w danym miejscu pracy.

Oto kilka przykładów działań, które pracownicy ochrony mogą podejmować:

 • Kontrola toreb przy wejściu lub wyjściu z obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 • Ujęcie osoby w sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub popełnienia przestępstwa w celu ochrony osób i mienia.
 • Kontrola pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren chroniony w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Przeprowadzanie badania trzeźwości pracowników w zakładach pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Pracownicy ochrony nie mogą:

 • Stosować siły fizycznej w sposób nieproporcjonalny lub niezgodny z przepisami prawnymi, w tym uderzeń.
 • Przeprowadzać przeszukań osobistych bez wyraźnego uzasadnienia prawnego.
 • Wykorzystywać innych środków przymusu bezpośredniego w sposób niezgodny z prawem lub procedurami obowiązującymi, np. pałki obronnej, kajdanek.

Przestrzeganie praw człowieka i zasad

W pracy pracowników ochrony niezmiernie istotne jest przestrzeganie praw człowieka oraz zasad etycznych. Użycie siły fizycznej, choć dopuszczalne w ramach środków przymusu bezpośredniego, musi odbywać się z pełnym poszanowaniem tych praw i zasad. Ochrona mienia i osób to zawodowy obowiązek pracowników ochrony, który nie toleruje nadużyć czy przekroczeń uprawnień. Dlatego też, podczas wykonywania swoich obowiązków, pracownicy ochrony powinni działać zgodnie z normami prawnymi i etycznymi, dbając jednocześnie o integralność i godność każdej osoby, z którą mają kontakt.

Przykłady przekroczenia uprawnień

W pracy pracowników ochrony istnieje ryzyko przekroczenia uprawnień, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i naruszenia praw jednostek. Oto kilka przykładów, które stanowią przekroczenie uprawnień:

 • Nieuzasadnione użycie siły: Wykorzystanie siły fizycznej w sytuacji, która nie wymagała takiego działania, jest jawnym przekroczeniem uprawnień oraz naruszeniem praw jednostki.
 • Nieproporcjonalne użycie środków przymusu bezpośredniego: Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób nieproporcjonalny do sytuacji może być uznane za nadużycie uprawnień oraz naruszenie praw osoby, wobec której działano.
 • Przeszukanie osoby bez podstawy prawnej: Podejmowanie przeszukiwań osób bez wystarczającej podstawy prawnej stanowi naruszenie praw jednostki oraz przekroczenie uprawnień pracownika ochrony.
 • Niedozwolone zatrzymanie osoby bez uzasadnienia: Zatrzymanie osoby bez konkretnego uzasadnienia prawnego i podstawy faktycznej stanowi rażące przekroczenie uprawnień, a także naruszenie praw osoby zatrzymanej.
 • Nieuprawnione wylegitymowanie: Wymuszanie okazania dokumentów tożsamości bez prawnej podstawy stanowi naruszenie praw jednostki oraz przekroczenie uprawnień pracownika ochrony.
 • Publiczne upokorzenie osób: Werbalne lub fizyczne upokarzanie osób w miejscu publicznym jest nie tylko przekroczeniem uprawnień, ale także rażącym naruszeniem godności i praw jednostki.

Odpowiedzialność pracowników ochrony

Przekroczenie uprawnień przez pracowników ochrony może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, włączając w to karę pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami prawnymi, pracownicy ochrony są zobowiązani do ścisłego przestrzegania norm i regulacji dotyczących ich działań. Kluczowe jest także ich odpowiednie przeszkolenie, które pozwala zrozumieć zakres uprawnień oraz obowiązków, jakie wynikają z pełnienia tej roli. Świadomość tych kwestii jest niezbędna dla zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego świadczenia usług ochrony osób i mienia.

Formularz kontaktowy