Monitoring central pożarowych SSP - wysyłanie sygnału - Oferta AJG

Monitoring Central Pożarowych SSP

Monitoring centrali SSP to aktywna ochrona przeciwpożarowa obiektu, która ma na celu szybkie wykrycie źródła ewentualnego zagrożenia pożarowego i automatyczne powiadomienie PSP oraz przekazanie sygnału alarmowego do pracowników ochrony przebywających w budynku. Warto bowiem wiedzieć, że monitoring pożarowy, przepisy, które obowiązują w Polsce, zalecają zastosowanie dwustopniowej organizacji alarmowania, z możliwością ustawiania czasów opóźnień – wysyłanie sygnału do Straży z centrali PPOŻ. Centrale systemu sygnalizacji pożarowej w Polsce powinny pozwalać na weryfikację wykrytych przez czujki alarmów pożarowych – przez przeszkolony personel. 

Monitoring central SSP – ten pakiet bezpieczeństwa w AJG, pozwala nie tylko na zminimalizowanie czasu powiadomienia straży o zagrożeniu pożarowym i podjęcie skutecznej akcji ratowniczej, ale daje chwilę na szybką ocenę sytuacji – czy alarm I stopnia jest fałszywy i czy interwencja jednostek PSP jest rzeczywiście potrzebna.

Oferta AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. umożliwia firmom i osobom prywatnym – całodobowy, profesjonalny nadzór nad prawidłowym działaniem systemów przeciwpożarowych, monitoring centrali SSP, monitoring sygnałów alarmów pożarowych z SSP do PSP oraz gwarantuje bezpośrednie wysyłanie informacji o pożarach i zagrożeniach do Państwowej Straży Pożarnej.

 • System Sygnalizacji Pożarowej
 • Scenariusz pożarowy, monitoring pożarowy – przepisy
 • Monitoring SSP do PSP
 • Dwustopniowe alarmowanie – alarm pożarowy 1 i 2 stopnia
 • Monitoring Central Przeciwpożarowych – oferta AJG 2022

System Sygnalizacji Pożarowej 

System Sygnalizacji Pożarowej w Polsce jest najczęściej kojarzony z urządzeniami, które ostrzegają osoby przebywające w obiekcie głośnym dźwiękiem, gdy w budynku pojawi się dym. Warto jednak wiedzieć, że jest to dźwiękowy system ostrzegawczy, który działa razem z innymi systemami ochrony przeciwpożarowej, takimi jak:

 • system sygnalizacji pożaru (SSP, SAP),
 • system oddymiania,
 • system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych (stosowany w szczególnych przypadkach).

Co to jest SSP? Na stronie Wikipedii znajdujemy taką oto definicję (cytuję): – “System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP (także SAP, czyli sygnalizacja alarmowa pożarowa lub system alarmu pożarowego) – zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych, z innymi systemami. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.”.

Co wchodzi w skład SSP? Elementy systemu sygnalizacji pożaru to pokrótce:

 • czujniki dymu, temperatury – wykrywają zagrożenie i przekazują sygnał alarmowy do centrali,
 • sygnalizatory dźwiękowe i optyczne – alarmują personel obiektu i klientów, sygnałem dźwiękowym i świetlnym o wykrytym przez detektory zdarzeniu,
 • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – umożliwiają ludziom przebywającym w budynku na włączenie SSP natychmiast po zauważeniu ognia i dymu,
 • centrala systemu pożarowego (CSP) – najważniejsza część systemu SSP, która rejestruje i analizuje dane pochodzące z czujników oraz steruje pozostałymi elementami SSP. 

Centrale systemu pożarowego, w zależności od specyfiki budynku i od wymagań prawnych, mogą różnić się parametrami. W dużych obiektach, centrala SSP zazwyczaj jest to panel sterowania umieszczony na ścianie w portiernii, w której 24/7 przebywa ochroniarz.

W Polsce, branża techniczna ochrona mienia oferuje zarówno niewielkie centrale CSP, jak i specjalistyczne centrale modułowe, które analizują pracę ponad 1000 elementów SSP. Trzeba dodać, że osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie SSP musi wykonać konfigurację CSP, czyli ustalić scenariusz pożarowy, określić zdarzenia, w których instalacja SSP zostanie włączona. 

Scenariusz pożarowy, monitoring pożarowy – przepisy 

Należy wiedzieć, że większość nowo budowanych obiektów w Polsce, które będą w przyszłości wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe i system sygnalizacji pożarowej, musi mieć opracowany scenariusz pożarowy. Taki obowiązek nakłada na właściciela (inwestora) budynku polskie prawo. Jest to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W Polsce ustawodawca jasno określa obiekty, w których instalacja SSP jest obowiązkowa i są to np.:

 • galerie handlowe,
 • hipermarkety,
 • szkoły,
 • teatry,
 • muzea,
 • akademiki,
 • hotele,
 • hale produkcyjne,
 • fabryki,
 • magazyny,
 • banki.

Scenariusz pożarowy jest dokumentem opracowywanym już w fazie projektowania obiektu budowlanego w Polsce. Jest to bardzo ważna “baza danych”, która zawiera wszystkie potrzebne informacje i zalecenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Scenariusz pożarowy powinien zostać opracowany bezpośrednio przez autora projektu budowlanego, we współpracy ze specjalistą z firmy zajmującej się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi SSP. 

Monitoring SSP do PSP 

Monitoring pożarowy, wymóg jego instalowania został wprowadzony na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991. W ustawie określone zostały podstawowe funkcje systemów monitoringu pożarowego, takie jak np. automatyczne powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarowych wykrywanych przez SSP (połączenia SSP do PSP). Trzeba jednak wiedzieć, że w lipcu w 2013 roku, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała nowelizację – Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia systemu sygnalizacji pożarowej obiektu do PSP

Dlaczego przepisy zostały znowelizowane? Zespół powołany Decyzją Nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę na bardzo istotne kwestie (cytuję): – “Po pierwsze należy zwrócić uwagę na niepokojący wzrost alarmów fałszywych wygenerowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej zainstalowane w chronionych obiektach. Alarm pożarowy jest definiowany jako ostrzeżenie o pożarze zainicjowane przez osobę lub urządzenie automatyczne (np. system sygnalizacji pożarowej). 

Alarmem fałszywym nazywa się alarm pożarowy, wywołany w sytuacji, gdy pożaru nie ma, nie było i brak jest powodów, dla których pożar mógłby rzeczywiście powstać, jednak alarmy fałszywe, są tak samo „prawdziwe” jak alarmy pożarowe, transmitowane z chronionych obiektów za pośrednictwem monitoringu pożarowego, bezpośrednio do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, powodując nieuzasadnione uruchomienie przez Państwową Straż Pożarną procedur związanych z szybkim podejmowaniem działań ratowniczych. W praktyce nie jest możliwe odróżnienie „alarmu fałszywego” od alarmu prawdziwego z poziomu stanowiska kierowania PSP.”.

Dwustopniowe alarmowanie – alarm pożarowy 1 i 2 stopnia

Choć już była wzmianka na ten temat, to warto przypomnieć, że według znowelizowanych wymagań, obecnie w Polsce rekomendowany jest montaż centrali sygnalizacji pożarowej, która powinna posiadać możliwość weryfikacji zgłaszanych przez SSP alarmów pożarowych. Zalecana jest dwustopniowa organizacja alarmowania, z możliwością ustawienia czasów opóźnień w wysyłaniu sygnałów z SSP do PSP. Z pewnością jest to bardzo przemyślana decyzja, bo nie wolno zapominać, że jedna, nieprawidłowo działająca czujka pożarowa w SSP, może postawić “na nogi” kilka zastępów Staży Pożarnej!

Niejednokrotnie, w hipermarketach zdarzają się sytuacje, że alarm przeciwpożarowy “wyje”, ale nie jest przeprowadzana ewakuacja ludzi i wozy strażackie nie jadą na sygnale, bo nic złego się nie dzieje. Po prostu, nie zadziałały “oddymiacze” nad rożnem lub nad piekarnią i gęsta para wodna została “odczytana” przez detektory jako dym.

Dwustopniowe alarmowanie polega na takim zaprogramowaniu SSP, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (czujkę), w centrali sygnalizacji pożarowej był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 (2 min), który jest przewidziany na zgłoszenie się personelu (agenta ochrony).

Alarm I stopnia jest to sygnał, który dociera wyłącznie do ochroniarza nadzorującego CSP. Brak reakcji ochrony obiektu w czasie T1 – powoduje automatyczne przejście systemu w stan alarmu głównego i powiadomienie PSP o zdarzeniu. Ale jeśli ochroniarz zareaguje – uruchamia się alarm II stopnia.

Alarm II stopnia jest “przeznaczony” dla przeszkolonych pracowników ochrony obiektu. Choć moment potwierdzenia “przyjęcia” alarmu przez ochronę powoduje “wyciszenie” sygnalizacji dźwiękowej przez CSP, ale jest też początkiem odliczania tzw. czasu T2, w którym należy szybko zlokalizować zagrożenie pożarowe w obiekcie. W czasie T2, alarm wstępny może być odwołany tylko wtedy, gdy ochroniarze ugaszą pożar lub wykryją, że był to fałszywy alarm. Jeżeli w określonym czasie T2, personel nie “skasuje” w CSP alarmu wstępnego, po maksymalnie 10 minutach – SSP automatycznie przejdzie w stan alarmu głównego i przesyła sygnał alarmowy do jednostki PSP. 

Monitoring Central Przeciwpożarowych – oferta AJG 2022

AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi związane z monitoringiem pożarowy, które pozwalają na uzyskanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa PPOŻ w obiektach objętych obowiązkiem ochrony pożarowej i w nieruchomościach prywatnych na terenie całej Polski. 

Oferta AJG to:

 • specjalistyczne doradztwo PPOŻ i fachowe wsparcie techniczne,
 • projektowanie, sprzedaż, montaż, serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru,
 • monitoring Central Pożarowych,
 • monitoring sygnałów alarmów pożarowych z centrali SSP do PS.

Nasze usługi – Monitoring Central Pożarowych – realizowane są na podstawie porozumień zawartych z Komendantami Państwowej Straży Pożarnej. Ta wieloletnia współpraca z Państwową Strażą Pożarną, najnowsze technologie z branży – techniczna ochrona mienia oraz nasz zespół ekspertów z ogromnym doświadczeniem, są gwarantem najwyższej jakości naszych usług z zakresu bezpieczeństwa PPOŻ.

Zapraszamy do osobistego kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą!

Formularz kontaktowy