Polityka prywatności - AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych – strony internetowe


 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz.

Współadministratorami danych osobowych są podmioty Grupy AJG: AJG Security Technology Sp. z o. o., AJG Security Technology Sp. z o. o., Kancelaria Księgowo-Finansowa ACCOUNT, adres: ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz. Przedmiotem współadministrowania jest prowadzenie wspólnej polityki personalnej, współpraca w zakresie realizacji projektów biznesowych oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w Grupie AJG przy wykorzystaniu wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Spółek lub na stronie www.ajg.pl.

 1. GRUPA AJG.

Spółki AJG:

 • AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz
 • AJG Security Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz
 • AJG Security Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz.

Podmioty powiązane:

 • Kancelaria Księgowo-Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz.
 1. Dbamy o Twoją prywatność.

AJG Systemy Bezpieczeństwa oraz podmioty z Grupy AJG przywiązują szczególną uwagę do ochrony danych osobowych
i poszanowania prywatności. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas
w związku z prowadzoną działalnością. Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz należyte informowanie osób, których dane przetwarzamy o podstawach prawnych, sposobach zbierania i wykorzystywania ich danych osobowych oraz
o przysługujących im prawach. Podejmujemy szereg działań, aby zabezpieczyć dane osobowe przed przypadkową utratą lub zniszczeniem, fałszowaniem, modyfikacją, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować tradycyjną pocztą pod adresem siedziby Spółek Grupy AJG lub kierując korespondencję e-mail na adres: sekretariat@ajg.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte
w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest realizowana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością w celach opisanych w niniejszej Polityce lub podobnych celach określonych w chwili zbierania danych osobowych, w szczególności są to cele związane z:

 • udzieleniem odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonu, na wysłaną do nas korespondencję pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną;
 • zawieraniem umów i ich realizacją;
 • aktywnością informacyjną;
 • prowadzeniem rekrutacji oraz zatrudnianiem pracowników;
 • wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podatkowych, rachunkowych);
 • ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji celu, np. żeby załatwić sprawę, którą do nas kierujesz. Szczegółowe informacje na temat celu przetwarzania przekazujemy każdorazowo na etapie załatwiania konkretnej sprawy.

 1. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych jest zależna od konkretnego celu, dla którego je zebraliśmy. Najczęściej podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie:

 • zawarcie i realizacja umowy np. o ochronę osób i mienia, a także działania zmierzające do jej zawarcia, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnianie określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa i ciążącego na administratorze, np. w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowej, czy związanej z realizacją usług ochrony osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, którymi są m.in. działania informacyjne, promocyjne
  i marketingowe, prowadzenie korespondencji, kontakty telefoniczne oraz dokumentowanie wiążących nas umów celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ilekroć przetwarzamy dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, staramy się przeanalizować
i zrównoważyć nasz interes oraz jego potencjalny wpływ na osobę i jej prawa wynikające z RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku, gdy jego wpływ na osobę przeważałby nad naszymi uzasadnionymi interesami.

W szczególnych sytuacjach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić dobrowolnie wyrażona zgoda w zakresie i celu wskazanym w treści zgody, np. w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ani nie jest niezbędne do realizacji umowy ale może ułatwić lub przyspieszyć komunikację w sprawie, którą do nas kierujesz.

Podstawy prawne przetwarzania przekazujemy każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przechowywać dane osobowe, jest uzależniony od celu oraz podstawy prawnej stanowiącej dla nas legalną przesłankę ich przetwarzania:

 • gdy przetwarzamy dane osobowe w związku z wykonaniem umowy okres przetwarzania trwa do momentu realizacji umowy lub jej rozwiązania;
 • gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na ciążący na nas obowiązek wynikający
  z przepisu prawa, okres przetwarzania danych określają te przepisy;
 • gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym, okres przechowywania danych określają przepisy prawa, przy czym okres ten może ulec skróceniu w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, okres przetwarzania trwa do momentu realizacji celu lub wycofania zgody;
 • gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu.
 1. Niektóre sytuacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna.

W przypadku wysłania do nas korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi na rzecz danej osoby usługami, dane zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczą. Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane możemy również przetwarzać w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją również naszego uzasadnionego interesu, polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty otrzymania korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować utrudnieniem lub uniemożliwieniem udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

Kontakt telefoniczny.

W przypadku kontaktowania się z nami drogą telefoniczną w sprawach niezwiązanych z zawartą z rozmówcą umową, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do momentu załatwienia sprawy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować utrudnieniem lub uniemożliwieniem załatwienia kierowanej do nas sprawy.

Monitoring wizyjny.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności ograniczenia zjawiska kradzieży, bezpieczeństwa pracowników i środowiska pracy oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę wprowadziliśmy system monitoringu wizyjnego. System monitoringu objęte są budynku i biura AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o. o. wraz z otoczeniem (parkingi), ciągi komunikacyjne. Monitoring obejmuje wyłącznie rejestrację obrazu, bez rejestracji dźwięku. Monitoring wizyjny prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem szczególnej staranności, mając na względzie ochronę prywatności osób znajdujących się w obarze monitorowanym. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu wizyjnego przetwarzamy wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane. Informacje te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizowany w zgodzie z przepisem art. 22(2) Kodeksu pracy.

Zapisy z kamer będziemy przechowywali przez okres 14 dni, a następie zapisy ulegną usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym wejście w obszar objęty monitoringiem skutkuje zarejestrowaniem danych osobowych w systemie monitoringu.

Wykonywanie umów.

Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych ze świadczeniem usług lub zawarciem i wykonywaniem umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa oraz niezbędne czynności, podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Z uwagi na charakter naszej działalności podstawę prawną będzie również stanowić realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie osób
i mienia (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane osobowe możemy przechowywać do czasu realizacji umowy, a po realizacji umowy do czasu ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa ich podanie jest wymogiem ustawowym, wynikającym m.in. z przepisów o ochronie osób i mienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. W zakresie danych osobowych nieobjętych przepisami prawa ich podanie jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub utrudnieniem lub uniemożliwieniem wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z administratorem.

W związku z zawieraniem umów pozyskujemy od naszych partnerów (dostawców/klientów) dane osób zaangażowanych
w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu w sprawie realizacji umowy, osób zaangażowanych w proces podpisania umowy i późniejszego jej wykonania itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Dane te mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane możemy również przetwarzać w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
w sytuacji konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych.

W związku z prowadzoną działalnością zbieramy dane osobowe m.in. podczas różnych spotkań, czy poprzez wymianę wizytówek. Pozyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z inicjowaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych oraz utrzymywaniem relacji z lokalną społecznością. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane zebrane w ten sposób przetwarzam wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane. Podanie danych jest dobrowolne.

Rekrutacja pracowników.

W ramach procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym
w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać nam informacji w szerszym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę na żądanie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa, ich przetwarzanie będziemy opierać na zgodzie kandydata, wyrażonej poprzez wyraźną, jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO –
w odniesieniu do szczególnej kategorii danych osobowych). Dane te jednak nie będą przez nas uwzględniane w procesie rekrutacji. Taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane kandydatów możemy przetwarzać również w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas zgoda kandydata, przy czym wyrażenie zgody wymaga zamieszczenia treści klauzuli zgody w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, na które aplikuje kandydat, usuniemy niezwłocznie po jego zakończeniu. Dane te możemy jednak przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 4 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuniemy nie później niż po upływnie 1 roku, o ile wcześniej kandydat nie wycofa zgody.

Serwisy internetowe.

Korzystanie z serwisów internetowych.

Prowadzimy serwis internetowy (www.ajg.pl) w celu przekazywania bieżących informacji dotyczących naszej działalności.

Za pośrednictwem serwisu zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” lub innych podobnych technologii), przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz statystycznych aktywności użytkowników serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Podstawą prawną przetwarzania (publikacji) danych osobowych w naszym serwisie w celach związanych z przekazywaniem bieżących informacji o naszej działalności jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe możemy również publikować w naszym serwisie w oparciu o udzieloną nam zgodę w zakresie i celu określonym
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres publikacji danych zależy od ich przydatności. Okres ten może zawsze ulec skróceniu jeśli osoba wniesie skuteczny sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub wycofa zgodę (jeśli podstawą prawną przetwarzania danych była udzielona zgoda).

Formularze kontaktowe w serwisie internetowym.

Zapewniam możliwość skontaktowania się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego,p zamieszczonego
w serwisie internetowym www.ajg.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z osobą, która kieruje do mnie zapytanie i udzielenia jej odpowiedzi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu identyfikacji nadawcy oraz przyjęcia i obsługi sprawy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej obsługi.

Dane możemy również przetwarzać w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
w sytuacji konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty kontaktu za pomocą formularza.

Pliki cookies.

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika (laptop, telefon, tablet, itp.) w czasie przeglądania serwisów internetowych. „cookies” zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej do jego preferencji).

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies”, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.

Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody użytkownika stron internetowych. Zgoda ta jest wyrażana podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików „cookies” możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

Wykorzystujemy tzw. „cookies serwisowe”, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług drogą elektroniczną, w szczególności:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę w serwisie;
 • zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy.

Pliki „cookies” wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki „cookies” z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji), na czas trwania sesji;
 • sesyjne pliki „cookies” odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki „cookies” odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania;
 • trwałe pliki „cookies” służące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisu. Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików „cookies” jest możliwe za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Iinformujemy, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

 1. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w związku z wymogami obowiązujących przepisów prawa
  i w sposób zgodny z tymi przepisami oraz strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa;
 • zaufane podmioty współpracujące z nami w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
  w tym w szczególności dostawcy usług systemów informatycznych, banki, kurierzy, operatorzy pocztowi, firmy doradcze, kancelarie prawne;
 • osobom lub podmiotom na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych sytuacjach podanie danych jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, m.in. w sytuacji, gdy dane te są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest zawsze dobrowolne. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Czy przekazujemy dane poza EOG?

Co do zasady nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu.

 1. Odnośniki do innych stron.

Na stronach naszych serwisów mogą pojawiać się odnośniki do stron podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy do zapoznania się z tam ustaloną polityką prywatności oraz regulaminami.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdej osobie, które dane przetwarzam, przysługują prawa wynikające z przepisów RODO.

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii.

Jeśli wniesiesz żądanie dostępu do swoich danych osobowych, przekażemy Tobie informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych.

Przekażemy również kopię przetwarzanych danych osobowych, jeśli sobie tego zażyczysz.

 • Prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych.

Każda osoba ma prawo do aktualizowania swoich danych osobowych oraz dokonywania zmian, jeśli dane osobowe, którymi dysponujemy są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo żądania usunięcia danych.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać wyłącznie, gdy ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Zwracamy uwagę, że prawo do usunięcia danych nie przysługuje, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu wykonania umowy.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający mi sprawdzić ich prawidłowość;
 • zgłasza sprzeciw wobec usunięcia przeze mnie sowich danych;
 • potrzebuje, abyśmy przechowywali jej dane osobowe, ponieważ są one jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie zgłoszenia takiego żądania ograniczymy się wyłącznie do przechowywania danych osobowych dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia ich przetwarzania, z wyjątkiem operacji, na które osoba wyrazi nam dobrowolną zgodę.

 • Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania.

Każdy ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, pod warunkiem, że sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba się znalazła. Taki sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.

 • Prawo do przenoszenia danych.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub zawartej umowy, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jeśli osoba wniesie takie żądanie, przekażemy dane bezpośrednio tej osobie w formacie pozwalającym na odczyt przez komputer lub prześlemy je na jej żądanie innemu podmiotowi, jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również po stronie tego innego podmiotu.

 • Prawo wycofania zgody.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody można ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. Informujemy o tym prawie w momencie zbierania zgody i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.

 • Prawo do wniesienia skargi.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzając jej dane osobowe naruszam przepisy RODO (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawach związanych z realizacją przysługujących praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt bezpośrednio z nami (dane kontaktowe zawiera pkt. 3 i 4).

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie wniesionego żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Z uwagi na ochronę prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
w przypadku odmowy udzielenia dodatkowych informacji zastrzegamy sobie prawo do nie realizacji wniosku.

Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

Odpowiedzi udzielamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony drogą elektroniczną lub jeśli zażądano przekazania odpowiedzi w tej formie.

Odpowiedzi na żądanie udzielamy w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujmy o przyczynach opóźnienia.

Informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, przechowujemy przez okres 6 lat w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności z RODO oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, będącego prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.09.2022 r.

Formularz kontaktowy